DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 020/2017

W ramach realizacji przez KATCON POLSKA Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Warszawską projektu pn. „Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zostało przeprowadzone postępowanie ofertowe dotyczące wykonania Tuneli do wciskania wkładów katalicznych.

 

 

Zaproszenie do składania ofert wywieszono w dniu 25.01.2017 roku na stronie internetowej http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 

Oferta wybrana:

 

KAR Agnieszka Rudziewicz, Duchnice ul. Wacława Szczypy 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

Złożona oferta spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert. Oferta wybrana mieści się w budżecie i uzyskała najwyższą liczbę punktów.