DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 017/2016

W ramach realizacji przez KATCON POLSKA Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Warszawską projektu pn. „Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zostało przeprowadzone postępowanie ofertowe dotyczące wykonania rurek giętych dla układu wydechowego.

Zaproszenie do składania ofert wywieszono w dniu 21.12.2016 roku na stronie internetowej http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 

Oferta wybrana:

Valor Hong Kong Company Limited, 5500 Shenzhuan Dongjing Town, Two Exchange Square 8

 

Złożona oferta spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert. Oferta wybrana mieści się w budżecie i uzyskała najwyższą liczbę punktów.