Błonie, 27.01.2023

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 27/2023

NA ZAMÓWIENIE

pn.: „Wynajem laboratorium do badań fizycznych katalizatorów – Test PSD w warunkach otoczenia- test wibracji”

w ramach projektu:

„Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji”

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego, gdzie Beneficjentem – Liderem konsorcjum jest KATCON POLSKA Sp. z o.o., a Konsorcjantem jest Politechnika Warszawska.

Osoba do kontaktu:            

Paweł Kamiński

e-mail: pawel.kaminski@katcon.com 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego nr 27/2023znajdują się w załączniku poniżej.

ZO_27_2023_PL

ZO_27_2023__załączniki 1, 2, 3

 

 Request for quote no 27/2023

TO ORDER

titled: “Renting a laboratory for testing physical catalysts – Ambient PSD test”

under the project:

„Advanced exhaust system for conventional and hybrid passenger vehicles as a bridging technology on the road to full electrification”

co-financed by the National Center for Research and Development as part of the Path for Mazovia competition

The project is implemented as part of a scientific consortium, where the beneficiary – the consortium leader is KATCON POLSKA Sp. z o.o., and the Consortium member is Warsaw University of Technology.

 

Contact person:    

Paweł Kamiński

e-mail: pawel.kaminski@katcon.com

 

Detailed information on the request for proposal No. 27/2023 can be found in the attachment below.

 

ZO_27_2023_EN

ZO_27_2023_ANNEX No 1, 2. 3