Błonie, 07.12.2022 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 25/2022

 

KATCON POLSKA Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: „Wynajem laboratorium do badań fizycznych katalizatorów” – Pomiar wibracji akcelerometrami trójosiowymi w ramach projektu:

„Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji”

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego, gdzie Beneficjentem – Liderem konsorcjum jest KATCON POLSKA Sp. z o.o., a Konsorcjantem jest Politechnika Warszawska.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 25/2022 z dnia 21.11.2022 r w terminie ustalonym do składania ofert tj. do dnia 12.2022 wpłynęły dwie oferty:

SGS North America, Inc

Która otrzymała: 100 PKT

BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd

Która otrzymała: 52,64 PKT.

Wyboru oferty dokonano na podstawie określonych warunków przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a przedstawiona oferta spełnia wymogi formalne i prawne, nie podlega odrzuceniu.

Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:

SGS North America, Inc

12255 Delta St. Taylor, MI 48180

  

 

NOTIFICATION ABOUT THE CHOICE OF THE MOST COMMON OFFER

TO REQUEST FOR QUOTATION No. 25/2022

KATCON POLSKA Sp. z o.o. notifies you of the selection of the most advantageous offer for the implementation of a public contract in the form of a request for proposal for order titled: “Renting a laboratory for testing physical catalysts ” – Vibration measurements with tri-axial accelerometers under the project: „Advanced exhaust system for conventional and hybrid passenger vehicles as a bridging technology on the road to full electrification”

co-financed by the National Center for Research and Development as part of the Path for Mazovia competition

The project is implemented as part of a scientific consortium, where the beneficiary – the consortium leader is KATCON POLSKA Sp. z o.o., and the Consortium member is Warsaw University of Technology.

In response to the request for proposal 25/2022 of 21/11/2022 within the deadline set for submitting bids, i.e. until 05/12/20222 two offer:

SGS North America, Inc

Which received – 100 points.

BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd

Which received – 52,64 points.

The selection of the offer was based on the ones specified by the Employer in the request for proposal. The contractor meets the conditions for participation in the procedure, is not subject to exclusion from applying for the award of a public contract, and the submitted offer meets the formal and legal requirements, is not subject to rejection.

The offer selected as the most advantageous:

SGS North America, Inc

12255 Delta St. Taylor, MI 48180