Strategia podatkowa 2021

HomeStrategia podatkowa 2021

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Katcon Polska sp. z o.o. w roku podatkowym 2021 r.
Strategia podatkowa 2021

Informacja o strategii podatkowej

realizowanej przez Katcon Polska sp. z o.o.

w roku podatkowym 2021 r.

 

sporządzona na podstawie przepisów o

podatku dochodowym od osób prawnych

 Spis treści

WPROWADZENIE.. 2

 1. Informacja o stosowanych przez Spółkę:. 3

1.1.       procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. 3

1.2.       formach współpracy z organami Krajowej Informacji Skarbowej. 3

 1. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych przez Spółkę schematów podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą. 3

III.         Informacje o:. 3

3.1.       transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentai podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 3

3.2.       Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych. 4

 1. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:. 4

4.1.       Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 4

4.2.       Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 4

4.3.       Wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 4

4.4.       Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747). 4

4.5.       Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 4

 

 

UŻYWANE SKRÓTY

Spółka, Katcon Katcon Polska sp. z o.o., z siedzibą w Błoniach, Pass 20a, 05-870 Błonie, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000289183, NIP: 1090001066
Ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800, t.j. z dnia 4 października 2021 r. z późniejszymi zmianami)
Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021 poz. 1540, t.j. z dnia 23 sierpnia 2021 r. z późniejszymi zmianami)
Rok Podatkowy Rok podatkowy Podatnika trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
Strategia Podatkowa Dokument dokumentujący strategię podatkową realizowaną przez Spółkę w Roku Podatkowym, sporządzany w Spółce w formie pisemnej i co roku aktualizowany

 

WPROWADZENIE

Celem niniejszego dokumentu jest realizacja przez Katcon Polska sp. z o.o. (dalej: „Spółka) obowiązku wynikającego z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021, poz. 1800, t.j. z dnia 4 października 2021 r.; dalej: „Ustawa o CIT”), tj. sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej za rok 2021.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej publikowana jest na stronie internetowej Spółki: https://katcon.pl/, zgodnie z art. 27c ust. 4 w związku z art. 27c ust. 5 Ustawy o CIT.

INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI

Informacje o Spółce
Pełna nazwa podmiotu Katcon Polska sp. z o.o.
Forma prowadzenia działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane adresowe podmiotu Pass 20a

05-870 Błonie, Polska

Numer identyfikacji podatkowej 1090001066
Strona internetowa https://katcon.pl/

Spółka rozpoczęła działalność w 2009 roku (wpis do Rejestru Przedsiębiorców dotyczący zmiany umowy Spółki z dnia 18 lutego 2009 r.), jako spółka, której podstawowym zakresem działalności zgodnie z KRS jest produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (kod PKD: 29.32.Z).

Katcon zajmuje się m.in. produkcją katalizatorów, do oczyszczania spalin oraz modułów i systemów wydechowych jak również  działalnością badawczo-rozwodową związaną z:

 • opracowywaniem nowych technologii produkcji (STF, SCR),
 • opracowywaniem nowych konstrukcji katalizatorów,
 • wdrażaniem nowych modeli katalizatorów ze zmienioną zawartością substancji katalitycznych przy zachowaniu tych samych parametrów i spełnianiu norm środowiskowych.

Spółka rozpoczęła produkcję katalizatorów w 2009 r. po nabyciu zorganizowanej części Delphi Poland S.A. i przejęciu produkcji systemów emisji spalin.

Spółka należy do międzynarodowej grupy wytwórców i projektantów katalizatorów i systemów wydechowych – Original Equipment Manufacturers (OEM’ s). Jedynym udziałowcem Spółki jest meksykański podmiot Katcon Global SA de CV z siedzibą w Monterrey. Jedyny wspólnik Spółki posiada 10 fabryk produkcyjnych oraz 4 centra techniczne w kilku lokalizacjach na świecie.

Spółka nie posiada oddziałów.

Spółka posiada odpowiednie certyfikaty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą m.in. certyfikat systemu zarządzania jakością czy certyfikat środowiskowy.

Spółka od roku 2016 realizuje wraz z Politechniką Warszawską, projekt w ramach Działania 4.1.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020: „Opracowywanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemie SCR w celu uruchomiania produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającym normy emisji Euro 7”.

Spółka także w ramach działalności badawczo-rozwojowej realizuje wraz z Politechniką Warszawską projekt „Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji”, wybrany w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Projekt jest realizowany od lutego 2020 roku na podstawie umowy zawartej przez spółki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Spółka dokonuje sprzedaży swoich produktów do podmiotów mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej oraz podmiotów z państw trzecich (poza Unią Europejską), w szczególności do państw z siedzibą w Indiach oraz Korei Południowej.

Walutami kontraktowymi dla Spółki dla Kontraktów sprzedażowych są: euro, dolar amerykański oraz w części – polski złoty. Dla kontraktów zakupowych walutami kontraktowymi są również euro, dolar amerykański i polski złoty. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 podlega badaniu przez audytora zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane przez Katcon Global SA de CV z siedzibą w Meksyku.

ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIE INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Celem sporządzenia oraz podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej jest wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 27c ust. 1 Ustawy o CIT.

Jednocześnie należy mieć na względzie, że prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych stanowi istotną kwestię w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę. Celem Spółki w zakresie jej obowiązków nałożonych na podstawie polskich przepisów podatkowych jest prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych zarówno występując w roli podatnika, jak i płatnika poszczególnych podatków, rzetelne i terminowe składanie deklaracji podatkowych w ramach poszczególnych podatków oraz uiszczanie należności podatkowych w terminie oraz w prawidłowej wysokości.

Spółka dochowuje także należytej staranności przy wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych oraz realizacji stosunków handlowych. W tym celu podejmuje za pośrednictwem swoich pracowników szereg czynności, w szczególności w zakresie weryfikacji kontrahentów oraz otrzymanych od nich dokumentów dotyczących transakcji. W ramach należytej staranności Spółka wdrożyła również szereg procedur dotyczących dokonywania rozliczeń podatkowych w Spółce oraz przygotowała w formie pisemnej strategię podatkową celem usystematyzowania oraz zebrania w jednym dokumencie wszystkich informacji odnoszących się do wywiązywania się Spółki z obowiązków podatkowych. Strategia Podatkowa Spółki obejmuje również szereg zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w ramach organizacji.

W ramach wewnętrznych procedur związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych Spółka wdrożyła w szczególności:

 • Procedurę MDR,
 • Procedurę obiegu dokumentów,
 • Procedurę dotyczącą ulg inwestycyjnych,
 • Procedurę w zakresie podróży służbowych.

Wyżej wymienione procedury wewnętrzne określają w szczególności cel, przedmiot i osoby odpowiedzialne w Spółce za realizację obowiązków objętych daną procedurą wewnętrzną. W opracowanie i nadzór nad realizacją procedur jest zaangażowane kierownictwo Spółki oraz inne osoby wskazane w niniejszych procedurach.

Spółka korzysta również z doradztwa podmiotów zewnętrznych w zakresie wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Rozliczenia podatkowe w Spółce są dokonywane zgodnie z przepisami prawa podatkowego i bilansowego. Wysokość uiszczonych należności podatkowych jest kalkulowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego z uwzględnieniem rzeczywistego przebiegu transakcji.

Niniejsza informacja o realizacji strategii podatkowej zawiera elementy wskazane w Ustawie o CIT, tj.:

1) informacje o stosowanych przez podatnika:

 1. a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 2. b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

2) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

3) informacje o:

 1. a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów orachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

 1. a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 2. b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w 14b Ordynacji podatkowej,
 3. c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 4. d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.),

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Jednocześnie informacja o realizowanej strategii podatkowej nie uwzględnia tych informacji, które objęte są tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2021

I. Informacja o stosowanych przez Spółkę:

1.1  procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit a Ustawy o CIT

Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie zostały ujęte w wewnętrznym dokumencie obowiązującym w Spółce, tj. w Strategii Podatkowej oraz procedurach szczególnych dotyczących konkretnych rozliczeń podatkowych, stanowiących załączniki do wyżej wskazanej Strategii podatkowej.

W Roku Podatkowym Spółka realizowała swoje obowiązku podatkowe w obszarze następujących podatków:

 • CIT (w tym podatek u źródła)
 • VAT
 • PIT
 • Inne.

W odniesieniu do wyżej wymienionych podatków Spółka terminowo złożyła wszelkie wymagane prawem deklaracje i uiściła należny podatek.

1.2  formach współpracy z organami Krajowej Informacji Skarbowej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit b Ustawy o CIT

W 2021 r. Spółka nie korzystała z żadnych form współpracy z organami Krajowej Informacji Skarbowej.

II. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych przez Spółkę schematów podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT

Spółka w 2021 roku nie przekazywała informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

III. Informacje o:

3.1. transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit a Ustawy o CIT

Spółka w 2021 r. dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej.

Łączna wartość transakcji w 2021 r. Rodzaj transakcji Podmiot
1 153 325 760,45 zł · towarowe (zapasy – zakup)

· zakupy testów walidacyjnych

· zakup prototypów

· zwrot udzielonej zachęty

· zwrot kosztów reklamacji

· zwrot kosztów administracyjnych

· refaktury

podmiot niebędący rezydentem podatkowym w Polsce

 

3.2. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit a Ustawy o CIT

Spółka w 2021 roku od momentu powstania nie podejmowała się oraz nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

IV. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

4.1. Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 lit a Ustawy o CIT

Spółka w 2021 roku nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

4.2. Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 lit b Ustawy o CIT

Spółka w 2021 roku nie składała wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

4.3. Wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 lit c Ustawy o CIT

Spółka w 2020 roku złożyła jeden wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

Złożony przez Spółkę wniosek dotyczył konwerterów katalitycznych (katalizatorów) stanowiących element układu wydechowego w pojazdach samochodowych i maszynach rolniczych oraz przypisania ich do pozycji (podpozycji) oznaczonej kodem CN 8421.

Informacja w sprawie Spółki została wydana w dniu 12 lutego 2021 r. (sygn. 0115-KDST1-3.450.385.2020.2.IK).

4.4. Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 lit d Ustawy o CIT

Spółka w 2021 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

4.5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT

Spółka w 2021 roku nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.