Strategia podatkowa 2022

HomeStrategia podatkowa 2022

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Katcon Polska sp. z o.o. w roku podatkowym 2022 r.
Strategia podatkowa 2022

Warszawa, dnia 12.12.2023

 

Informacja o strategii podatkowej

realizowanej przez Katcon Polska sp. z o.o.

w roku podatkowym 2022 r.

sporządzona na podstawie przepisów o

podatku dochodowym od osób prawnych

Spis treści

UŻYWANE SKRÓTY.. 3

WPROWADZENIE.. 3

INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI 3

ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIE INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ   4

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2022. 6

 1. Informacja o stosowanych przez Spółkę:. 6

1.1        procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. 6

1.2        formach współpracy z organami Krajowej Informacji Skarbowej. 7

 1. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych przez Spółkę schematów podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą. 7

III. Informacje o:. 7

3.1. transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 7

3.2. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych. 8

 1. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:. 8

4.1. Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 8

4.2. Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 8

4.3. Wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 8

4.4. Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236). 8

4.5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 8

 UŻYWANE SKRÓTY

Spółka, Katcon Katcon Polska sp. z o.o., z siedzibą w Błoniach, Pass 20a, 05-870 Błonie, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000289183, NIP: 1090001066
Ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2022 poz. 2587, t.j. z dnia 13 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami)
Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2022 poz. 2651, t.j. z dnia 16 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami)
Rok Podatkowy Rok podatkowy Podatnika trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
Strategia Podatkowa Dokument dokumentujący strategię podatkową realizowaną przez Spółkę w Roku Podatkowym, sporządzany w Spółce w formie pisemnej i co roku aktualizowany

WPROWADZENIE

Celem niniejszego dokumentu jest realizacja przez Katcon Polska sp. z o.o. (dalej: „Spółka) obowiązku wynikającego z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2022, poz. 2587, t.j. z dnia 13 grudnia 2022 r.; dalej: „Ustawa o CIT”), tj. sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej za rok 2022.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej publikowana jest na stronie internetowej Spółki: https://katcon.pl/, zgodnie z art. 27c ust. 4 w związku z art. 27c ust. 5 Ustawy o CIT.

INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI

Informacje o Spółce
Pełna nazwa podmiotu Katcon Polska sp. z o.o.
Forma prowadzenia działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane adresowe podmiotu Pass 20a

05-870 Błonie, Polska

Numer identyfikacji podatkowej 1090001066
Strona internetowa https://katcon.pl/

Spółka rozpoczęła działalność w 2009 roku (wpis do Rejestru Przedsiębiorców dotyczący zmiany umowy Spółki z dnia 18 lutego 2009 r.), jako spółka, której podstawowym zakresem działalności zgodnie z KRS jest produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (kod PKD: 29.32.Z).

Katcon zajmuje się m.in. produkcją katalizatorów, do oczyszczania spalin oraz modułów i systemów wydechowych jak również  działalnością badawczo-rozwodową związaną z:

 • opracowywaniem nowych technologii produkcji (STF, SCR),
 • opracowywaniem nowych konstrukcji katalizatorów,
 • wdrażaniem nowych modeli katalizatorów ze zmienioną zawartością substancji katalitycznych przy zachowaniu tych samych parametrów i spełnianiu norm środowiskowych.

Spółka rozpoczęła produkcję katalizatorów w 2009 r. po nabyciu zorganizowanej części Delphi Poland S.A. i przejęciu produkcji systemów emisji spalin.

Spółka należy do międzynarodowej grupy wytwórców i projektantów katalizatorów i systemów wydechowych – Original Equipment Manufacturers (OEM’ s). Jedynym udziałowcem Spółki jest meksykański podmiot Katcon Global SA de CV z siedzibą w Monterrey. Jedyny wspólnik Spółki posiada 10 fabryk produkcyjnych oraz 4 centra techniczne w kilku lokalizacjach na świecie.

Spółka nie posiada oddziałów.

Spółka posiada odpowiednie certyfikaty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą m.in. certyfikat systemu zarządzania jakością czy certyfikat środowiskowy.

Spółka od roku 2016 realizuje wraz z Politechniką Warszawską, projekt w ramach Działania 4.1.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020: „Opracowywanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemie SCR w celu uruchomiania produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającym normy emisji Euro 7”.

Spółka także w ramach działalności badawczo-rozwojowej realizuje wraz z Politechniką Warszawską projekt „Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji”, wybrany w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Projekt jest realizowany od lutego 2020 roku na podstawie umowy zawartej przez spółki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Spółka dokonuje sprzedaży swoich produktów do podmiotów mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej oraz podmiotów z państw trzecich (poza Unią Europejską), w szczególności do państw z siedzibą w Indiach oraz Korei Południowej.

Walutami kontraktowymi dla Spółki dla Kontraktów sprzedażowych jest euro. Dla kontraktów zakupowych walutą kontraktową jest również euro. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 podlega badaniu przez audytora zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane przez Katcon Global SA de CV z siedzibą w Meksyku.

ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIE INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Celem sporządzenia oraz podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej jest wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 27c ust. 1 Ustawy o CIT.

Jednocześnie należy mieć na względzie, że prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych stanowi istotną kwestię w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę. Celem Spółki w zakresie jej obowiązków nałożonych na podstawie polskich przepisów podatkowych jest prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych zarówno występując w roli podatnika, jak i płatnika poszczególnych podatków, rzetelne i terminowe składanie deklaracji podatkowych w ramach poszczególnych podatków oraz uiszczanie należności podatkowych w terminie oraz w prawidłowej wysokości.

Spółka dochowuje także należytej staranności przy wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych oraz realizacji stosunków handlowych. W tym celu podejmuje za pośrednictwem swoich pracowników szereg czynności, w szczególności w zakresie weryfikacji kontrahentów oraz otrzymanych od nich dokumentów dotyczących transakcji. W ramach należytej staranności Spółka wdrożyła również szereg procedur dotyczących dokonywania rozliczeń podatkowych w Spółce oraz przygotowała w formie pisemnej strategię podatkową celem usystematyzowania oraz zebrania w jednym dokumencie wszystkich informacji odnoszących się do wywiązywania się Spółki z obowiązków podatkowych. Strategia Podatkowa Spółki obejmuje również szereg zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w ramach organizacji.

W ramach wewnętrznych procedur związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych Spółka wdrożyła w szczególności:

 • Procedurę MDR,
 • Procedurę obiegu dokumentów,
 • Procedurę dotyczącą ulg inwestycyjnych,
 • Procedurę w zakresie podróży służbowych.

Wyżej wymienione procedury wewnętrzne określają w szczególności cel, przedmiot i osoby odpowiedzialne w Spółce za realizację obowiązków objętych daną procedurą wewnętrzną. W opracowanie i nadzór nad realizacją procedur jest zaangażowane kierownictwo Spółki oraz inne osoby wskazane w niniejszych procedurach.

Spółka korzysta również z doradztwa podmiotów zewnętrznych w zakresie wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Rozliczenia podatkowe w Spółce są dokonywane zgodnie z przepisami prawa podatkowego i bilansowego. Wysokość uiszczonych należności podatkowych jest kalkulowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego z uwzględnieniem rzeczywistego przebiegu transakcji.

Niniejsza informacja o realizacji strategii podatkowej zawiera elementy wskazane w Ustawie o CIT, tj.:

1) informacje o stosowanych przez podatnika:

 1. a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 2. b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

2) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

 

3) informacje o:

 1. a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów orachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

 1. a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 2. b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w 14b Ordynacji podatkowej,
 3. c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 4. d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236, z późn. zm.),

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Jednocześnie informacja o realizowanej strategii podatkowej nie uwzględnia tych informacji, które objęte są tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2022

I. Informacja o stosowanych przez Spółkę:

1.1  procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit a Ustawy o CIT

Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie zostały ujęte w wewnętrznym dokumencie obowiązującym w Spółce, tj. w Strategii Podatkowej oraz procedurach szczególnych dotyczących konkretnych rozliczeń podatkowych, stanowiących załączniki do wyżej wskazanej Strategii podatkowej.

 

W Roku Podatkowym Spółka realizowała swoje obowiązku podatkowe w obszarze następujących podatków:

 • CIT (w tym podatek u źródła)
 • VAT
 • PIT
 • Inne

W odniesieniu do wyżej wymienionych podatków Spółka terminowo złożyła wszelkie wymagane prawem deklaracje i uiściła należny podatek.

1.2  formach współpracy z organami Krajowej Informacji Skarbowej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit b Ustawy o CIT

W 2022 r. Spółka nie korzystała z żadnych form współpracy z organami Krajowej Informacji Skarbowej.

II. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych przez Spółkę schematów podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT

Spółka w 2022 roku nie przekazywała informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

III. Informacje o:

3.1. transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit a Ustawy o CIT

Spółka w 2022 r. dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej.

Łączna wartość transakcji w 2022 r. Rodzaj transakcji Podmiot
1 461 668 958,21 zł · towarowe (zapasy – zakup)

· zakupy testów walidacyjnych

· zwrot udzielonej zachęty

· zwrot kosztów administracyjnych

· refaktury (koszty IT, koszty transportu)

podmiot niebędący rezydentem podatkowym w Polsce

 

 

 

3.2. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit a Ustawy o CIT

Spółka w 2022 roku od momentu powstania nie podejmowała się oraz nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

IV. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

4.1. Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 lit a Ustawy o CIT

Spółka w 2022 roku nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

4.2. Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 lit b Ustawy o CIT

Spółka w 2022 roku złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej dotyczącą możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych, tzw. ulga na robotyzację. W 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał pozytywną interpretację stwierdzającą prawidłową ocenę skutków podatkowych zaprezentowaną przez Spółkę.

4.3. Wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 lit c Ustawy o CIT

Spółka w 2022 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

4.4. Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236).

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 lit d Ustawy o CIT

Spółka w 2022 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

4.5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT

Spółka w 2022 roku nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.