Strategia podatkowa 2020

HomeStrategia podatkowa 2020

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Katcon Polska sp. z o.o. w roku podatkowym 2020 r.
Strategia podatkowa 2020

Warszawa, dnia 20.12.2021

 

Celem niniejszego dokumentu jest realizacja przez Katcon Polska sp. z o.o. (dalej: „Spółka) obowiązku wynikającego z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021, poz. 1800, t.j. z dnia 4 października 2021 r.; dalej: „Ustawa o CIT”), tj. sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej za rok 2020.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej publikowana jest na stronie internetowej Spółki: https://katcon.pl/, zgodnie z art. 27c ust. 4 w związku z art. 27c ust. 5 Ustawy o CIT.

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2020

I.              Informacja o stosowanych przez Spółkę:

1.1. procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit a Ustawy o CIT

Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie zostały ujęte w wewnętrznym dokumencie obowiązującym w Spółce, tj. w Procedurze podatkowej oraz procedurach szczególnych dotyczących konkretnych rozliczeń podatkowych, stanowiących załączniki do wyżej wskazanej Procedury podatkowej.

1.2.  formach współpracy z organami Krajowej Informacji Skarbowej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit b Ustawy o CIT

W 2020 r. Spółka nie korzystała z żadnych form współpracy z organami Krajowej Informacji Skarbowej.

II.             Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych przez Spółkę schematów podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT

Spółka w 2020 roku nie przekazywała informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

III.           Informacje o:

3.1.  transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit a Ustawy o CIT

Spółka w 2020 r. dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej:

Łączna wartość transakcji w 2020 r. Rodzaj transakcji Podmiot
1 184 506 855,37 zł towarowa podmiot niebędący rezydentem podatkowym w Polsce

 

3.2.  Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit a Ustawy o CIT

Spółka w 2020 roku od momentu powstania nie podejmowała się oraz nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

IV.           Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

4.1.  Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 lit a Ustawy o CIT

Spółka w 2020 roku nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

4.2.  Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14bOrdynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 lit b Ustawy o CIT

Spółka w 2020 roku nie składała wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

4.3.  Wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42austawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 lit c Ustawy o CIT

Spółka w 2020 roku złożyła jeden wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

Złożony przez Spółkę wniosek dotyczył konwerterów katalitycznych (katalizatorów) stanowiących element układu wydechowego w pojazdach samochodowych i maszynach rolniczych oraz przypisania ich do pozycji (podpozycji) oznaczonej kodem CN 8421.

Informacja w sprawie Spółki została wydana w dniu 12 lutego 2021 r. (sygn. 0115-KDST1-3.450.385.2020.2.IK).

4.4.  Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 lit d Ustawy o CIT

Spółka w 2020 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

4.5.  Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT

Spółka w 2020 roku nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.