Błonie, 07.12.2022 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 26/2022

 

KATCON POLSKA Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: „Zakup wraz z dostawą czujników foliowych nacisku”

w ramach projektu:

„Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji”

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego, gdzie Beneficjentem – Liderem konsorcjum jest KATCON POLSKA Sp. z o.o., a Konsorcjantem jest Politechnika Warszawska.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 26/2020 z dnia 21.11.2022 w terminie ustalonym do składania ofert tj. do dnia 12.2022 wpłynęła jedna prawidłowa oferta.

Wyboru oferty dokonano na podstawie określonych warunków przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a przedstawiona oferta spełnia wymogi formalne i prawne, nie podlega odrzuceniu.

Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.

Dęborzyce 16

62-045 Pniewy